Kto składa deklarację PIT-36 i jak wpisać zaliczki na podatek

Okazuje się, że druk PIT-36 jest najpopularniejszym drukiem, który składać powinna większość podatników i to nie tylko tych, którzy rozliczają przychody z działalności gospodarczej. Poprzez PIT-36 w 2014 r. należy wykazywać:

 • Umowy rozliczane przez płatników (praca, zlecenie, dzieło, służba, emerytury, renty itd.) oraz wypłaty zasiłków lub tzw. inne źródła przychodów w przypadku, gdy podatnik posiada również inne źródła przychodów, które rozlicza samodzielnie, bez pośrednictwa płatników,
 • Działy specjalne produkcji rolnej,
 • Przychody z prywatnego zbycia ruchomości,
 • Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
 • Przychody dzieci doliczane do dochodów rodziców lub opiekunów prawnych,
 • Przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 • Inne przychody, w tym uzyskiwane z zagranicy, co do których należy samodzielnie rozliczać zaliczki na podatek,
 • Praw autorskich lub pokrewnych rozliczanych bez pośrednictwa płatnika
 • Przychody w przypadku gdy rozliczana jest strata z lat ubiegłych,
 • Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 2009 r.,
 • Rozliczenie kredytu podatkowego uzyskanego w działalności gospodarczej (zarówno w roku korzystania z kredytu, jak również w latach doliczania wartości uzyskanej wcześniej ulgi),
 • przychody, z tytułu których płatnik powinien był pobrać zaliczki (art. 29, 30, 30a ustawy o PIT), lecz podatnik nie dokonał takiego rozliczenia.

Możliwe jest łącznie deklaracji PIT-36 z innymi deklaracjami składanymi w związku z różnymi rodzajami przychodów. Łącznie z PIT-36 w 2014 r., za rok 2013 złożyć można PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, PIT-16A.
Nie ma znaczenia, od jakiego płatnika pochodzą przychody wykazywane w PIT-36, tzn. o ile przychodów nie należy zaliczać do innych źródeł przychodów, np. z kapitałów pieniężnych, to wykazuje się je właśnie w PIT-36. Gdyby były to jedyne przychody podatnika, wówczas właściwy będzie PIT-37, ale jeżeli do takich kwot podatnik uzyskuje również wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, to powinien on złożyć PIT-36. 
W deklaracji należy zawsze uwzględniać zaliczki na podatek, zapłacone w roku podatkowym. Uwzględnić trzeba zarówno zaliczki zapłacone osobiście, jak również te pobrane przez płatnika. Podatnik ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na własny podatek dochodowy i odpowiada za ewentualne zaniżenie tych zaliczek. W zakresie zaliczek pobranych przez płatnika, nie odpowiada on za zaliczki zaniżone, odpowiedzialność ta obciąża bowiem płatnika (np. pracodawcę).  Na koniec roku kwota podatku powinna być jednak wykazana w prawidłowej wartości, czyli takiej jaka powinna być należna za cały rok. Odpowiedzialność za prawidłowe wykazanie podatku w deklaracji rocznej obciąża już podatnika, a nie płatnika. Nie może ona zatem automatycznie, bez sprawdzenia przepisać danych z PIT-11 do PIT-36. Powinien je sprawdzić i dopiero wówczas wpisać w prawidłowej wartości do PIT-36.

Podatnik powinien pamiętać, że kwoty zaliczek wpisywane w PIT-11 lub pobierane samodzielnie ustalane mogą być różnie w zależności od tego, jakiej działalności dotyczą czy też jakiego rozliczenia dokonują. W działalności gospodarczej, z którą z reguły kojarzy się PIT-36 mają prawo:

 • wybrać rozliczenie według skali podatkowej – wówczas zaliczki na podatek pobierają dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej – 3091 zł,
 • złożyć oświadczenie pracodawcy, że nie jest uprawniony do rozliczania kwoty wolnej – w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • wybrać rozliczenie kwartalne zaliczek,
 • wybrać zasadę kredytu podatkowego i przez rok nie wpłacać zaliczek na podatek oraz podatku za ten rok, a następnie doliczać po 20% tego zobowiązania w kolejnych latach podatkowych,
 • ustalić zasadę naliczania zaliczek w kwocie 1/12 kwoty wykazanej w zeznaniu składanym w poprzednim roku podatkowym, a w deklaracji wyrównać rozbieżności,
 • wybrać rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • wystąpić o odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie na raty lub umorzenie jego zapłaty w tym zapłaty odsetek za zwłokę.
Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>