Kto składa PIT-37

Deklarację PIT-37 2013 składają rozliczający się wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli podmiotów, które obliczają, pobierają i przekazują kwoty zaliczek na podatek dochodowy na rzecz organu podatkowego. PIT-37 sporządzają zatem m.in osoby, które czerpią przychody  z tytułu:

 • umowę o pracę lub pracę nakładczą,
 • stosunek służbowy, powołanie, mianowanie,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowę zlecenie,
 • umowę o dzieło,
 • zasiłek chorobowy,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • zasiłek socjalny,
 • premie pracownicze,
 • niektóre przychody z innych źródeł (od których płatnik pobiera zaliczki na podatek),
 • przychody z praw autorskich i praw pokrewnych rozliczanych za pośrednictwem płatników,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, świadczenia świąteczne, świadczenia w naturze lub nieodpłatne świadczenia, przekazywane przez płatnika podatku dochodowego,
 • przychody członków zarządów, rad nadzorczych, komisji, lub innych organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powoływania,
 • przychody osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów ,
 • przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym
 • przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

Niektórzy z podatników mogą zrezygnować z osobistego rozliczenia podatkowego na rzecz rozliczenia ich przez płatnika. Możliwość taka dotyczy wyłącznie podatników z tytułu umowy o pracę, pracę nakładczą, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy. Podatnicy tacy musza przed 10 stycznia złożyć pracodawcy oświadczenie na druku PIT-12. Druk ten wskazuje przypadki, w których takie rozliczenie jest możliwe, m.in. zastrzega, że:

 • podatnik sam nie miał obowiązku w roku podatkowym rozliczać zaliczek na podatek,
 • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskiwał innych przychodów opodatkowanych według skali,
 • nie korzysta z ulg podatkowych poza odliczaniem składek zdrowotnych i społecznych za pośrednictwem podatnika,
 • nie ma obowiązku doliczania kwot uprzednio odliczonych, poza składką na ubezpieczenie zdrowotne, uprzednio pobraną przez tego płatnika.

Podatnik musi również wskazać w PIT-12 kwotę kosztów uzyskania przychodów, jaką płatnik ma rozliczyć w PIT-40 (druk występujący zamiast PIT-37). Podatnik po przekazaniu mu z końcem lutego 2013 PIT-40 może nadal złożyć PIT-37 i wykazać w nim np. ulgi, których płatnik nie mógł uwzględnić w PIT-40.

Nie ma możliwości, by deklarację roczną za podatnika rozliczał prowadzący działalność płatnik wpłacający zaliczki z tytułu zatrudnienia podatnika na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik za pośrednictwem jednego płatnika uzyskuje np. przychody z umowy o pracę oraz dodatkowo umowy zlecenie. Wówczas jest dopuszczalne złożenie PIT-12 i złożenie zeznania rocznego na PIT-40 zamiast na PIT-37.

Podatnicy rozliczani przez organ rentowy bez składania PIT-12 otrzymają PIT-40A, który jest dokumentem sporządzonym za nich, czyli stanowi automatycznie zeznanie roczne. Nie zmienia to jednak faktu, że mogą oni zamiast PIT-40A złożyć PIT-37, czyli dodatkowo w terminie do końca kwietnia złożyć standardową deklarację podatkową.

Deklarację PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia, PIT-40 płatnik przekazuje podatnikowi do końca lutego. Podobnie  do końca lutego organ rentowy przekaże podatnikowi PIT-40A. PIT-12 należy przekazać płatnikowi przed 10 stycznia, organowi rentowemu PIT-12 nie trzeba przekazywać. 

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>