PIT-11 zasady wystawiania i wypełniania

Informacja PIT-11 stanowi druk doręczany zarówno podatnikowi, jak również organowi skarbowemu. Doręcza się ją do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy.

PIT-11 składa się za cały rok, niezależnie od tego, jaki okres w danym roku osoba przepracowała. Wystarczy zatem przepracować jeden dzień, by istniała podstawa do wystawienia PIT-11.

Druk PIT-11 wykazuje się jednak przychody uzyskane, a nie miesiące przepracowane. Ma to swoje przełożenie przy zatrudnianiu pracowników na przełomie roku. Pracownik zatrudniony w grudniu, którego wynagrodzenie wypłacone będzie dopiero w styczniu nie otrzyma w PIT-11 za rok rozpoczęcia stosunku pracy przychodów w PIT-11 do rozliczenia za grudzień, ale w PIT-11 dotyczącym stycznia.

Analogicznie - pracownik zwolniony w grudniu, którego wypłata ostatniego wynagrodzenia następuje w styczniu otrzyma PIT-11 również za styczeń roku następnego (otrzyma go za rok, w którym miała miejsce wypłata).
Inaczej jest w przypadku ponoszonych kosztów podatkowych, które przysługują za miesiące przepracowane, w których podatnik pracował, a nie w których uzyskiwał wynagrodzenie. Pracujący w grudniu otrzyma zatem

PIT-11 z kosztami podatkowymi do wykazania w swojej deklaracji rocznej, natomiast nie wykaże tych kosztów w styczniu, czyli za miesiąc uzyskania przychodów, ale za miesiąc grudzień – miesiąc podjęcia zatrudnienia.
Koszty powinny być wykazywane w kwotach należnych od podatnika, którego PIT-11 dotyczy. Pracodawca na możliwość w ankiecie personalnej uzyskać informacje o miejscu zamieszkania pracownika i na tej podstawie ustalić zakres przysługujących mu kosztów. Często może wystąpić nierówna wartość kosztów w Pit-11 a w deklaracji rocznej, a to ze względu na dodatkowe koszty, jakie pracownik lub zleceniobiorca może wykazać, a o których płatnik nie miał prawa wiedzieć. Takie różnice nie obciążają płatnika – zaliczki pobierał on wówczas w kwotach prawidłowych.
Podobnie jest w przypadku składek ZUS i składek zdrowotnych. Przede wszystkim warto wiedzieć, że w PIT-11 nie wpisujemy 9% podstawy obliczenia składek, lecz jedynie 7,75% podstawy obliczania, czyli tyle, ile wynosi składka do odliczenia przez pracownika. Składki ZUS i zdrowotne wpisać należy w kwotach pobranych, a nie w kwotach należnych, które nie zostały pobrane od podatnika.  Pracownik natomiast ma prawo odliczyć składki pobrane, niezależnie od tego czy zostały faktycznie wpłacone do ZUS. 

PIT-11 powinien być dostarczony pocztą lub przekazany pracownikowi osobiście. Możliwe jest również przesłanie go pocztą elektroniczną pod warunkiem podpisania wiadomości e-mail e-podpisem. Ta sama zasada dotyczy PIT-11 składanych jako korekta wcześniejszego PIT-11, zawierającego błędy.

Złożenie PIT-11 po terminie naraża płatnika na odpowiedzialność karną skarbową. Odpowiedzialność ta występuje zarówno w przypadku przekazania informacji po terminie do urzędu skarbowego, jak i przekazania go pracownikowi później niż z końcem lutego roku następującego po roku, którego PIT-11 dotyczy.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>