PIT-16 i PIT-16A

Deklaracja PIT-16 służy podatnikom, który zdecydowali się korzystać w roku podatkowym z uproszczonej formy płacenia podatku – z karty podatkowej. PIT-16 służy do złożenia takiej deklaracji natomiast PIT-16A składa się do końca stycznia następnego roku podatkowego. W deklaracji tej podatnik podaje wówczas kwoty zapłaconej w roku podatkowej składki na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie społeczne osoby współpracującej. Kwoty te pomniejszają bowiem wartość podatku podlegającego zapłacie w formie karty podatkowej.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa do 20 stycznia roku, w którym chciałby korzystać z tej formy rozliczeń. Na podstawie zgłoszenia otrzymuje on z urzędu skarbowego decyzję nakładającą podatek z wyliczeniem kwoty, jaka podlega zapłacie. Deklarację PIT-16A złożyć należy natomiast na zakończenie roku.

Rozliczający się w formie karty podatkowej na PIT-16A wykazać może wyłącznie kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i wyłącznie w kwocie 7,75% podstawy jego ustalenia. Pozostała wartość składek nie podlega odliczeniu. Jeżeli wartość podatku jest niższa niż kwota składki nie podlega ona przeniesieniu na następny rok.

W PIT-16A oprócz składek zdrowotnych nie można rozliczać innych ulg. Nie ma również możliwości w PIT-16A rozliczać straty wykazanej wcześniej. Nie rozlicza się również kosztów uzyskania przychodów. Podatnik nie może także rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Rozliczenia tego typu nie można dokonywać również z innych przychodów podatnika – np. z tytułu stosunku pracy. Zastosowanie karty podatkowej wyklucza tego typu rozliczenie. Natomiast podatnik stosujący PIT-16A może w ramach innych przychodów korzystać z ulg podatkowych czy też wykazywać koszty uzyskania czy stratę z lat poprzednich.

PIT-16A należy złożyć jednorazowo, nie trzeba go składać co roku, chyba że stan faktyczny uległ zmianie. Wówczas podatnik powinien automatycznie wskazać w tej informacji zmianę, która będzie wpływała na wysokości stawki podatkowej.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>