PIT-38

W deklaracji PIT-38 za 2013 (składanej z początkiem roku 2014) podatnik zobowiązany jest wykazać kwoty przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych. Kwoty te pochodzą w szczególności z takich rodzajów kapitałów pieniężnych, od których podatek nie jest pobierany ryczałtowo przez płatnika (taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku przychodów z lokat bankowych lub funduszy kapitałowych).

PIT-38 stosować należy do przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Są to przychody rozliczane ryczałtowo, w związku z czym rozliczane są według staki 19% kwoty przychodu (dochodu) z tych tytułów.

Deklarację PIT-38 złożyć należy do końca kwietnia 2014 (roku następującego po roku, za który należało się rozliczyć).

Od kwot wykazywanych w PIT-38 nie można odliczać kwot ulg, które przysługują w PIT-36, PIT-37 czy PIT-28 lub PIT-36L.

Do PIT-38 należy złożyć PIT/ZG, o ile deklarowane przychody pochodzą z zagranicy i podlegają wykazaniu w deklaracji PIT-38.

Gdyby przychody z kapitałów pieniężnych dotyczyły majątku przedsiębiorstwa, przychody należy wykazywać na druku PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, a nie na PIT-38.

Małżonkowie składają zawsze odrębne deklaracje PIT-38, nie można rozliczać się na tej deklaracji wspólnie. Niemniej konieczność złożenia PIT-38 przez któregokolwiek z małżonków nie powoduje, że z innych przychodów nie mogą rozliczać się wspólnie. Zatem mogą oni złożyć każdy odrębnie PIT-38 oraz wspólnie rozliczyć się na PIT-37 lub PIT-36.

Regułą jest, że PIT-38 składa się na podstawie PIT-8C. W przypadku przychodów osiąganych bez pośrednictwa płatnika, podatnik powinien jednak sam, bez PIT-8C wypełnić PIT-38.

Deklaracja złożona po terminie jest ważna, niemniej może spowodować odpowiedzialność materialną lub karną skarbową. Brak PIT-8C na czas nie oznacza, że podatnik nie złoży deklaracji PIT-38. Podatnik w takiej sytuacji powinien sam ustalić wartość przychodów i kosztów i wskazać je w deklaracji. Jeżeli nie zna tych kwot deklaracja może zostać złożona w kwotach przybliżonych pod warunkiem, że jak najszybciej podatnik dokona korekty zgodnie ze stanem faktycznym, czyli w prawidłowych wartościach. 

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>