Koszty uzyskania przychodów

Przychód za rok 2013 obniża się o koszty jego uzyskania. Wykazywanie kosztów podatkowych jest prawem, przywilejem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Koszty pozwalają jednak na obniżenie kwoty podstawy opodatkowania, co w konsekwencji przekłada się na niższe podatki. Wysokość kosztów zależy od tego, jakiego rodzaju wynagrodzenie otrzymywano. Możliwe jest ustalanie kosztów w kwocie faktycznie poniesionych wydatków, kosztów ryczałtowych lub procentowo, w kwocie zależnej od wysokości uzyskanych przychodów. Metoda obliczania kosztów zależy jednak od rodzaju umów, z tytułu których uzyskuje się wynagrodzenia. 

Koszty uzyskania przychodów PIT za 2013 r.

Rodzaj wynagrodzenia
Koszty miesięcznie
Maksymalnie w roku

Pojedyncza umowa o pracę*

111,25 zł 1335 zł

Więcej niż jedna umowa o pracę*

111,25 zł z każdej

2002,05 zł

Umowa o pracę – zakład pracy poza miejscem zamieszkania*

139,06 zł 1668,72 zł

Więcej niż jedna umow o pracę a zakład poza miejscem zamieszkania*

139,06 zł 2502,56 zł

Umowa na warunkach zlecenia lub o dzieło**

20% Faktycznie poniesione – do 100% przychodu

Umowy zlecenie i dzieło do 200 zł

Brak kosztów Brak kosztów

Umowa o korzystanie z praw autorskich i pochodnych**

50%, Faktycznie poniesione – do 100% przychodu, limit 42764 zł.

działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, z uprawiania sportu, stypendia sportowe, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych**

20% Faktycznie poniesione – do 100% przychodu

z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi**

20% Faktycznie poniesione – do 100% przychodu

gdy organ władzy lub administracji, sąd lub prokurator, zlecił wykonanie czynności, np. biegłych; płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, menedżerskich i podobnych**

20% Faktycznie poniesione – do 100% przychodu

przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę

111,25 zł,

nie więcej niż 1335 zł lub nie więcej niż 2002,05 zł jeśli więcej umów

przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek

111,25 zł,

nie więcej niż 1335 zł lub nie więcej niż 2002,05 zł jeśli więcej umów

przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

111,25 zł

nie więcej niż 1335 zł lub nie więcej niż 2002,05 zł jeśli więcej umów

przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

111,25 zł

nie więcej niż 1335 zł lub nie więcej niż 2002,05 zł jeśli więcej umów

 

* podwyższenie tych kosztów możliwe jest, jeśli faktycznie ponoszone koszty są wyższe w związku z wydatkami dokumentowanymi imiennymi biletami za dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej,
** koszty mogą być przyjęte w wysokości wyższej, jeżeli podatnik udowodni ich ponoszenie w wyższym wymiarze.
Prowadzący działalność gospodarczą koszty ustalają na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Podstawą rozliczania kosztów są w ich przypadku prawidłowe dokumenty księgowe.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>