Ulgi i odliczenia za 2013 r. (deklaracja PIT 2014 r.)

W rozliczeniu składanym w 2014 podatnik korzystać może z następujących ulg i metod rozliczeń za rok 2013.  Dodatkowo podatnik ma prawo kontynuować na zasadach praw nabytych odliczenia już nieobowiązujące, do których prawo nabył w poprzednich latach.

Ulgi i odliczenia w 2014 - rozliczenie za 2013 r.

Rodzaj ulgi/metody rozliczenia
Rodzaj odliczenia
W jakiej wysokości
IKZE - kwota zapłacona w roku 2013  na indywidualne konto ZE podatnika Od dochodu  nie więcej niż 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne danej osoby za rok poprzedni, nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (czyli nie może przekroczyć 4231,20 zł)

Wspólnie z małżonkiem

Podatek w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznych dochodów małżonków  

Pomocny przy przekroczeniu skali lub braku przychodów u małżonka – pozwala wykorzystać kwotę wolną od podatku u obu małżonków

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Podatek w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko

Korzystne przy przejściu na wyższy stopień skali podatkowej

Kwota wolna od podatku

Niweluje podatek do kwoty dochodu 3091 zł

Odlicza się 556,02 zł od podatku i niweluje do zera zarobek jeśli rocznie nie przekracza do wartości 3091 zł

Składki ZUS

Od dochodu

W kwocie zapłaconej  wdanym roku ze środków podatnika

Ulga na użytkowanie sieci Internet

Od dochodu

W wartości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 760 zł rocznie; ograniczona do dwóch lat przypadających bezpośrednio jeden po drugim.

Darowizny na cele pożytku publicznego

Od dochodu

W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawastwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika

Darowizny na cele kultu religijnego

Od dochodu

W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawastwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika

Darowizny na cele krwiodawstwa

Od dochodu

W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawastwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego i katolickich osób prawnych

Od dochodu

W pełnej kwocie darowizny, nie sumuje się jej z pozostałymi, może być odliczona nawet do 100% dochodu

Wydatków na rehabilitację

Od dochodu

W zależności od rodzaju wydatku – w kwocie faktycznie ponoszonych kosztów rehabilitacji

Ulga na przewodnika

Od dochodu

Jeśli wystąpi konieczność posiadania przewodnika odliczać można 2280 zł, niezależnie od tego ile faktycznie przewodnikowi zapłacono

Ulga na psa asystującego

Od dochodu

Jeśli wystąpi konieczność posiadania psa odliczać można 2280 zł, niezależnie od tego ile faktycznie kosztuje utrzymanie psa

Ulga rehabilitacyjna na samochód

Od dochodu

2280 zł – na używanie pojazdu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Ulga na leki – w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Od dochodu

Odliczenie to różnica między miesięcznie ponoszonymi wydatkami a kwotą 100 zł

Kwoty zwróconych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

Od dochodu

W kwocie wcześniej zaliczonej do dochodów podlegających opodatkowaniu

Nowe technologie

Od dochodu Do 50% poniesionych wydatków

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od podatku

7,75% podstawy ich ustalenia (odliczeniu podlegają jedynie składki faktycznie zapłacone)

Ulga prorodzinna

Od podatku

1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dzieci; 1668,6 na 3 dzieci; 2224,08 na 4 i więcej dzieci

Ulga abolicyjna Od podatku

W kwocie różnicy między podatkiem zapłaconym przy zastosowaniu zasady  zwolnienia z progresją a ustalonego przy zastosowaniu zasady proporcjonalnego odliczenia

 

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PITy on-line teraz >>